Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (ΕΣΠΑ 2021 - 2027)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (ΕΣΠΑ 2021 - 2027)

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν με ταχείς ρυθμούς ένα ευρύ σύνολο ενεργειών για την ψηφιακή τους μετάβαση. Η πρόκληση είναι μεγάλη, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό των ΜμΕ, που υπολείπονται σε ενέργειες ψηφιοποίησης.

Γι’ αυτό το σκοπό, απαιτείται πρόσβαση σε πόρους που θα επιτρέψουν την υλοποίηση επιχειρησιακών προτύπων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς & της εγχώριας αγοράς. Σε αυτή την προσπάθεια, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους διεθνείς επιχειρηματικούς κολοσσούς, που έχουν ήδη το προβάδισμα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης καθώς & σε τεχνολογίες & λύσεις που μπορούν να αντλήσουν από το διεθνές περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση λόγω της άμεσης πρόσβασής τους σε ηλεκτρονικές συσκευές & εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα που οδηγούν στην περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.
Ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης υπερβαίνει τα στενά φυσικά όρια του χώρου δραστηριοποίησης – παραγωγής της & επεκτείνεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα «έξυπνα» ρομπότ, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, επαυξημένη & εικονική πραγματικότητα, ΙοΤ, ή/& 3D Printing.

Ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να αυτο-βελτιστοποιεί την απόδοσή του εντός του ευρύτερου δικτύου της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο & να εκτελεί αυτόνομα αποφάσεις & ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής. Προωθούνται, επομένως:

α) η ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, η αύξηση της εμπιστοσύνης στον ελληνικό τομέα διαδικτύου (.gr), καθώς & η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, και,
(β) η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους & της προσαρμογή τους στην Βιομηχανία 4.0.

Το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε 3 Δράσεις. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

 • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.)
 2. Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

- Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από Euro50.000 έως και  Euro650.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
 2. Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

- Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από Euro200.001 έως και Euro1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
 2. Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ. 

Υπενθυμίζεται ότι η δράση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας πόροι ύψους 26,2 δις ευρώ. Μόνο μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα θα διατεθούν για την στήριξη και μεταμόρφωση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας πόροι που αγγίζουν τα 4 δις ευρώ.  

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ app.opske.gr) και ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη "Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" είτε μόνο στη "Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" είτε μόνο στη "Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ", επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

Ρωτήστε μας